Chăm sóc khách hàng

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

– Thử việc: 21,850,000 VND + KPI.

– Nhân viên chính thức: 26,450,000 VND + KPI.

– Thời gian làm