Nhân sự / HR

Nhân Viên HR – Nhân Sự

Thời gian làm việc: 12:00 – 22:00 ( Bữa tối và thời gian nghỉ ngơi 17:15 – 18:15 ).

Thử