Sale / Marketing

Nhân Viên Sale Online

– Thời gian làm việc: 13:00 – 23:00 ( Bữa tối và thời gian nghỉ ngơi 17:30 – 18:30 ).